DEMONSTRATING ABOUT THE TA'ANG PEOPLE AND TA'ANG LAND

ရံပ္ရုိ;ငုိ;အူန္းစာၿခိဴ၀္းႏွာမ္းအဲတအာင္းေတာ္န္းေခွ်းနာ္

Sunday, June 12, 2011

လက္ဖက္ေတာင္သူအတိဒုကၡေရာက္ေနျခင္းလက္ဖက္ေတာင္သူ တအာင္းျပည္သူလူထုတုိ႔သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ လက္ဖက္ရာသီတြင္ လက္ဖက္ေစ်းကြက္ ဆုိး၀ါးစြာ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို တအာင္း(ပေလာင္)အလုပ္အဖြဲ႔မွ ျပဳစုေရးသားခဲ့ပါသည္။

ေရႊဖီဦးကာလတြင္ လက္ဖက္ေစ်းအသင့္တင့္ရွိၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း တပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား တဟုန္ထုိး က်ဆင္းလာၿပီး ၀ယ္လက္မ်ားလည္း နည္းပါးလာပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္ဖက္ေစ်းကြက္ပ်က္ခဲ့ရၿပီး လက္ဖက္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္ရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ လက္ဖက္လုပ္ငန္းျဖင့္ အဓိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကေသာ တအာင္း လူဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ တအာင္းလူမ်ဳိးတုိ႔ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္း တြင္ ႀကီးမားသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုတို႔မွာ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ ျပႆနာေပါင္းစံုမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ တအာင္းျပည္သူလူထုမ်ား တျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အျခားေနရာသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ေနရပါသည္။

နမ့္ဆန္ႏွင့္ မန္တံုၿမိဳ႔နယ္မွ အခ်ဳိ႔ရြာမ်ားတြင္ တရြာလံုးလုိလုိပင္ တရုတ္ျပည္သုိ႔အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကသည္ ဟုေဒသခံတဦးမွ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္၊ “က်မတုိ႔နမ့္ဆန္မွာဆိုရင္ ဗုိလ္ႀကီးသန္းထြန္းႏွင့္ နဂါးပ်ံလက္ဖက္စက္ရံု ေတြကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လက္ဖက္လုပ္ငန္းအလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ရြာကလူေတြ လည္း တရြာလံုးဘဲ တရုတ္ျပည္မွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတယ္၊ ဒီႏွစ္မွာ လက္ဖက္ေစ်းက လည္းမေကာင္း ပါဘူး။ မုိးကလည္းမ်ားေတာ့ လက္ဖက္ေတြရင့္ကုန္ တယ္ေလ။ အေၾကြးေတြ ကလည္း ဆပ္လုိ႔မေၾက ၾကဘူးေလ။ ဒီလုိဘဲလွည့္ပတ္ၿပီး လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ေနရတယ္၊”

လက္ဖက္ျပႆနာႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ တအာင္းလူမ်ဳိးတုိ႔အခက္အခဲမ်ားကို စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ အစုိးရသစ္ ႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွ် ျပဳလုပ္သည္ကိုမေတြ႔ရွိ ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ဖက္ေတာင္သူ တအာင္းလူမ်ဳိးတုိ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို အားလံုးသိရွိေစၿပီး ၀ုိင္း၀န္းကူညီေျဖရွင္း ေပးရာတြင္ တစံုတရာ အက်ဳိးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုစာတမ္းကို ေရးသားျပဳစုတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

“လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ စီးပြားေရး မူ ေပၚလစီေတြကို ျပည္လည္စီစစ္ဖို႔လိုပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစံနစ္ကို ဖန္တီးၿပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈေတြကိုရုပ္သိမ္းေပးဖို႔နဲ႔လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေနတာေတြ ကိုထိန္းသိမ္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္၊ ဒါမွလက္ဖက္ေတာင္သူေတြ လက္ဖက္လုပ္ငန္းနဲ႔ဆက္လက္ရွင္သန္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာရဲ႔အရင္းအျမစ္က ႏုိင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆံုးစတင္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္၊” ဟု တအာင္း(ပေလာင္) အလုပ္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ မုိင္းေအာင္ကို ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တအာင္း(ပေလာင္)လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

0 comments:

ေကာ္န္းတအာင္းအူေခွ်း

 
Powered by Blogger